dilluns, 4 de febrer de 2008

Comentaris i Suggeriments Oficials a l'Adminsitració

REFERENT A L'INFORME PREVI DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC DE L'AERÒDORM CALAF-SALLAVINERA-

FINS AL 10 DE FEBRER 2008
(CONSULTEU AQUI SI ENCARA HI FIGURA LA POSSIBILITAT)


ACCÉS DOCUMENT CLICK AQUI
PER ENVIAR COMENTARIS PER E-MAIL CLICK AQUI


PROPOSTA DE COMENTARI
En …………………………………………………….. amb DNI ………………..... vei de ................................................................................................ (localitat), amb domicili a efectes de notificacions a ...............................................................................................................................

Que en relació a la possibilitat de realitzar comentaris i suggeriments en relació a la problemàtica ambiental de l’ INFORME PREVI DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA Nº CLAU E3-TH-05302, formulo les següents, que es presenten davant l’Exc. Ajuntament de Sant Pere de Sallavinera per a fer-ne entrega al Departament de Mediambient i Habitatge.

1.- L’informe emès per el Tècnic Municipal de Sant Pere Sallavinera envers a la possibilitat de l’ AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA diu:

Sembla evident que la zona on es projecta l’ampliació presenta un alt índex de dies de boira i vent i gebre, que dificulta les activitats normals d’un aeròdrom de la categoria del de Calaf-Sallavinera amb mancança del la instrumentació necessària per a les maniobres d’aproximació i enlairament de les aeronaus.

Aquesta realitat qüestiona seriosament la viabilitat del projecte al suposar un alt risc per a les aeronaus i us desús per a les instal·lacions durant una gran època de l’any.

Sembla convenient que el Servei Meteorològic de Catalunya informi en relació als últims cinc anys els dies de boira, gebre i vent de Sant Pere Sallavinera –Zona de La LLavinera en particular-.

2- Vist, que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental NºCLAU E2-TH-05611 descriu que el consum d’aigua és moderadament significatiu en un aeròdrom, ja que textualment cita respecte al CICLE DE L’AIGUA, CONSUM D’AIGUA: “les instal·lacions aeroportuàries generen un alt consum d’aigua”.

A mes que un dels principals objectius de l’Aeròdrom de Sant Pere Sallavinera es l’extinció d’incendis.

A sumar que l’informe previ emès per el Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera ja adverteix de deficiències en l’abastament propi per l’escassetat de recursos.

I tenint en compte que la demanda d’aigua a la zona, no és només la derivada de l’activitat de les persones, sinó que queda emmarcada dins d’un entorn agrícola, ramader, industrial que inclou dos polígons industrials, activitats d’empreses extractives, a banda dels cabals mínims adreçats als aqüífers existents.

Per tant, resulta del tot necessari, que per els organismes administratius competents es realitzi un estudi dels citats recursos per comprovar realment que un dels objectius bàsics de l’ampliació tingui viabilitat, i que sigui compatible amb el normal desenvolupament del municipi.

3- La distància de l’Aeròdrom Calaf-Sallavinera, en línea recta, fins als primers habitatges del municipi de Calaf és de 1.3Km i la distància fins al nucli del poble de Sant Pere Sallavinera és de 1.1km, en contra del que diu el pr esent informe previ.

Per tant, seria bo que fossin avaluades a efectes d’impacte acústic en l’ esmentat informe previ.

Es demana:


1. Que es facin les correccions necessàries a INFORME PREVI DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA Nº CLAU E3-TH-05302.

2. Que per els organismes administratius competents en matèria meteorològica es realitzi un estudi de la zona afectada.

3. Que per els organismes administratius competents en matèria hidràulica es realitzi un estudi de les disponibilitats dels recursos d’aigua en el terme/s municipal/s afectat/s per la instal·lació aeroportuària a fi de garantir la seva compatibilitat amb la demanda extraordinària suscitada i no hipotecar el futur desenvolupament del/s municipi/s i el medi ambient.

4.Que s’avaluïn els impactes acústics als municipis mes propers i s’informi a la població afectada de Sant Pere Sallavinera, Calonge de Segarra i Calaf.

5. Que si com a conseqüència del citat estudi, no es compleixin les circumstàncies mes favorables d’ús, tenint en compte que hi poden haver aeròdroms alternatius, es procedeixi a arxivar l’expedient, deixant sense efecte les actuacions que tendeixin a l’ AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES VARIES DE L’AERÒDROM DE CALAF SALLAVINERA.

A Sant Pere Sallavinera a 3 de febrer de 2007Signat


IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDE DE SANT PERE SALLAVINERA